Segédigék (Auxiliaries)

* A leckéhez tartozó zene a nyelvtani rész alatt: Bon Jovi - Misunderstood*

 

Az alábbi leckében szeretnélek megismertetni a segédigék legfontosabb használtával és eseteivel. (Ezért ebben a leckében csak a lényeget fogod kapni, ugyanis sok-sok esettel meg lehet bonyolítani a nyelvtanulók helyzetét, de erre ráér mindenki később, amikor a legalapabb jelentéseket magabiztosan tudja már használni, mert erre megtanulni még pár új kifejezést már nem fog gondot jelenteni.)

Először is nézzük a legfontosabb segédigék listáját:

Can: képes (tud), -hat, -het

Could: képes volt (tudott), -hatott, -hetett

Shall: fog, -jak, -jek

Will: fog, valószínűleg

Should: kellene

Ought to: kellene (illene)

Would: feltételesség (-na, -ne), múlt idejű rendszeresség

May: -hat, -het (megengedés) lehet, hogy… (illedelmesebb)

Might: -hat, -het (megengedés) lehet, hogy…

Must: kell, muszáj (belső kényszer)

Need: szükséges

Have to: kell (külső kényszer)

Dare: merészel


Can, could helyett használhatod a "to be able to" szerkezetet is

A „be able to” minden olyan esetben használható, amikor a can, illetve could nem tudja kifejezni a képességet, ugyanis nincs ilyen alakja. Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t, mert ennek a segédigének jövő idejű alakja nincs.

Jövő idő:
He won't be able to read it, because he doesn't know English. – Nem fogja tudni elolvasni, mert nem tud angolul.

Present perfect:
I haven't been able to memorize these difficult words. – Nem tudtam memorizálni ezeket a nehéz szavakat.

A be able to azonban használható akkor is, ha a képesség egyébként can, could-dal is kifejezhető lenne: ilyenkor a be able to némiképp mást jelent, mint a can, could-dal. Itt a hangsúlyon van a lényeg.

Néhány esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani, de helyette a manage to is állhat, ami ugyanezt jelenti.

A felsorolt összes segédige have to, dare kivételével olyan módon tehető múlt időbe, hogy a
segédige után have + ige 3.alak szerekezet következik.

Pl: could have done

might have done stb. ( A többi a végén a példamondatoknál egész mondatban is megtaláljátok)

 

Engedés, megengedés

„Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige, illetve helyettük a be allowed to használatos, azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést. A may és a might inkább akkor használandó, ha valamit az illendőség miatt szebben szeretnénk megkérdezni.

Jelen idő:

May/Can I come in?- Bejöhetek?

You may/can not go to the cinema.- Nem mehetsz moziba.

You may/can borrow my car.- Kölcsönveheted a kocsimat.

A párosítások között can-could és may-might csak hangsúlybeli különbség van, ugyanis a may és a might nagyon illedelmes kifejezést, ezért sokkal szebben hangzik.

Múlt idő :

Ilyenkor- mivel mind a may, mind a might jelen időre vonatkozik - a be allowed to, esténként a be permitted to használatos.

He wasn't allowed to light a cigarette in that room.- Nem gyújthatott rá abban a szobában.

 

Tiltás

1.) A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól ismert don't + ige 1. alak szerekezettel történik.

Don't go away.- Ne menj el!

2.) Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + az ige „ing”-es alak jábal: No smoking! No parking!

3.) Ha a must („kell”) segéidgét not szócska követi (mustn't) akkor a jelentése tilos, nem szabad.

(Tehát nem nem kell, ez ugyanis needn't és nem mustn't!!)

You mustn't walk on the grass.- Fűre lépni tilos.

4.) Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben, feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat. Ez egy illendőbb nyelvezetű tiltás.

People may not pick flowers in this park.- Virágok szedése tilos!

5.) Esetenként a can't is jelenthet erős tiltást.

Stop! You can't do that.- Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet!

6.) Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn't. Jelentése: „nem volna szabad, nem kellene”

You shouldn't tell lies.- Nem kéne hazudnod.

 

Kötelesség, szükségesség

1.) Az első segédige a must. Jelentése kell, szükséges. Legtöbbször akkor használd, ha egy bizonyos esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni, vagy jövőbeli kötelességre gondolsz.

You must try it again. - Újra meg kell próbálnod.

We must do it now. - Most kell megtennünk.

Ahogy már korábban tisztáztuk, ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn't) tiltó szót kapsz (tilos, nem szabad). Ez tehát a must ún. formai tagadása. A must tartalma ugyebár kell.

Ha a need-et használod, az azt fejezi ki, hogy nem szükséges (magyarul: nem kell, de van különbség a kettő között).

She needn't take part in the conference.- Nem kell részt vennie a konferecián.

She doesn't need to work all night.- Nem kell egész éjjel dolgoznia.

2. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. Ez is használható egy bizonyos jövőbeli kötelesség kifejezésére.

He has got to be there at eight.- Nyolcra ott kell lennie.

De akkor is ezt használd, ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni.

I have (got) to be at home at nine.- Kilencre otthon kell lennem.

A magyar kell angol megfelelője a must vagy a have to. Azt, hogy melyik használod úgy tudod eldönteni, hogy a must inkább belső, a have to inkább külső kényszert jelent, de ez sem mindig jön be. (hát igen…érdekes logika..tudom..)

You must stay here for the night.- Itt kell maradnod éjszakára. (mert nem engedlek el)

You have to stay here for the night.- Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni.)

Szót kell ejteni a must, illetve a have to múlt idejéről. Úgyhogy a magyar kellett, angolra a have to múlt idejével fordítható, amely had to. Kérdésnél és tagadásnál célszerű a did (a „do” múlt idejét), mint segédigét igénybe venni.

I had to buy a new suit.- Új öltönyt kellett vennem.

They had to give it back.- Vissza kellett adniuk.

Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod, már két lehetőség kínálkozik:

•  didn't have to

•  didn't need to

Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű, vagyis „nem kellett”, „nem volt szükséges”.

They didn't have to answer that stupid question.- Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre.

Tagadó formában már említetésre került a should segédige. Most megnézzük, milyen az állító formája. Tehát: should + ige 1. alak = kellene

You should keep your promise.- Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet.

Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni, akkor a should segédigéhez tégy have + 3. alak szerkezetet, így megkapod a kellett volna angol megfelelőjét.

You should have taken a taxi.- Taxival kellett volna menned.

Ha tagadó múlt időt akarsz képezni, erre több lehetőséged van. A „nem kellett volna” magyarul két értelmezéssel is bír, tehát:

•  nem lett volna szükséges

•  nem lett volna szabad

ennek alapján így kell felépítened a mondatot:

•  nem lett volna szükséges needn't have + ige 3. alak

You needn't have been in such a hurry after all.- Végül is nem kellett volna annyira sietned.

  nem lett volna szabad shouldn't have + 3. alak

You shouldn't have blamed him, it wasn't his fault.- Nem kellett volna hibáztatnod, ha egyszer nem az ő bűne volt.

Ez utóbbi mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad”.

 

Valószínűleg, bizonyára

A valószínűséget határozószókon kívül (probably, likely) segédigés szerkezettel is ki tudod fejezeni. Ezt kétféleképpen teheted meg.

•  A már korábban megismert must segéidge segítségével:

He must be ill.- Bizonyára beteg.

This must be love.- Ez bizonyára szerelem.

A must ilyen értelmű tagadásakor can't-ot használj. Ugyanis ez a szerkezet, csak így nyer értelmet.

He can't be that bad.- Biztos, hogy nem olyan rossz ember.

The news can't be true.-Biztos, hogy nem igaz a hír.

Jelen idő:

Take your raincoat, it may rain.- Vidd magaddal az esőkabátod, lehet, hogy esni fog.

She may be talking now to her husband.- Lehet, hogy épp a férjével beszélget.

A might hasonlóképpen lehet, hogy..-nak fordítandó magyarra, csak kicsit bizonytalanabb, mint a may.

They might come by the night train.-Lehet, hogy az esti vonattal jönnek.

Múlt idő:

Lehet, hogy elment, megjött stb. típusú mondatokat may/might have + 3.alakkal fordítsd angolra.

He may have been ill.- Lehet, hogy beteg volt.

She may have arrived sooner.-Lehet, hogy korábban jött.

Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jó néhány olyan szó vagy kifejezés van, mely ugynaazt a jelentést hordozza, mint a segédigés szerkezet. Ezekkel picit egyszerűbben fejezheted ki magad, főleg, ha bizonytalabb vagy.

Ilyen például:

Likely-valószínűleg

Sure-biztosan

Probably-valószínűleg

Possible-lehetséges

 

Végül pedig egy-egy mondat minden segédigére:

He can write.- Tud írni.

He could write.-Tudott írni. Vagy: Tudna írni.

He could have written.-Tudott volna írni.

He can't write it.-Nem tudja megírni. Lehetetlen, hogy megírja.

He can't have written it.-Lehetetlen, hogy megírta.

He may write.-Írhat.

He might write.-Írhatna. Vagy: Lehet, hogy ír.

He might have written.-Írhatott is volna. Lehet, hogy írt.

He may write.- Lehet, hogy ír.

He may have written. Lehet, hogy írt.

He may not write.-Nem írtat. Lehet, hogy nem ír.

He may not have written.-Lehet, hogy nem írt.

He should write.-Kellen (illene) írnia.

He shouldn't write.- Nem lett volna szabad írnia.

He would have to write.-Írnia kellene.

He should have written.- Írnia kellett volna.

He shouldn't have written.-Nem lett volna szabad írnia.

He would have had to write.-Írnia kellett volna.

He needn't have written.-Nem lett volna szükséges írnia.

He would write.-Írna.

He would have written.-Írt volna.

He will write.-Írni fog. Valószínűleg ír.

He will have written.-Bizonyára írt.

He must write.-Írnia kell.

He has to write.-Írnia kell.

He needn't write.-Nem kell írnia (nem szükséges)

He hasn't got to write.-Nem kell írnia.

He doesn't have to write.-Nem kell írnia.

He mustn't write.-Nem szabad írnia.

He didn't have to write.-Nem kellett írnia.

He had to write.-Írnia kellett.

He didn't need to write.-Nem kellett (nem volt szükséges) írnia.

He must be writing. Bizonyára épp ír.

He must have written.-Bizonyára írt.

He used to write.-Valaha írt.

He didn't use to write.-Valaha nem írt.

He dares (to) write.-Írni merészel.

He dared (to) write.-Írni merészelt.

He didn't dare (to) write.-Nem mert írni.

 

 

Dalszöveg angolul:

Should I? Could I?
Have said the wrong things right a thousand times
If I could just rewind, I see it in my mind
If I could turn back time, you'd still be mine

You cried, I died
I should have shut my mouth, things headed south
As the words slipped off my tongue, they sounded dumb
If this old heart could talk, it'd say you're the one
I'm wasting time when I think about it

[Chorus:]
I should have drove all night, I would have run all the lights
I was misunderstood
I stumbled like my words, Did the best I could
Damn, misunderstood

Could I? Should I?
Apologize for sleeping on the couch that night
Staying out too late with all my friends
You found me passed out in the yard again

You cried, I tried
To stretch the truth, but didn't lie
It's not so bad when you think about it

[Chorus:]
I should have drove all night, I would have run all the lights
I was misunderstood
I stumbled like my words, Did the best I could
Damn, misunderstood
Intentions good

[Guitar Solo]

It's you and I, just think about it...

[Chorus:]
I should have drove all night
I would have run all the lights
I was misunderstood
I stumbled like my words, did the best I could
I 'm hanging outside your door
I've been here before
Misunderstood

I stumbled like my words, did the best I could
Damn, misunderstood
Intentions good.

 


Minden jog fenntartva ©2011-2012 Zenés angol Design by Heniweb